Chứng thư số Chứng thư số

CTS_Văn bản pháp lý

Nội dung tìm kiếm
 
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Số hiệu Văn bản 59/2008/QĐ-BTTTT
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH  Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày hiệu lực 31/12/2008
Tải về văn bản
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Số hiệu Văn bản 106/2007/NĐ-CP (bổ sungNĐ26)
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP  của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành  Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày hiệu lực 15/02/2007
Tải về văn bản
Thông tư của bộ nội vụ số 05/2010/tt-bnv ngày 01 tháng 07 năm 2010 hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
Số hiệu Văn bản 05/2010/TT-BNV
Trích yếu Thông tư của bộ nội vụ số 05/2010/tt-bnv ngày 01 tháng 07 năm 2010  hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị  
Ngày hiệu lực 01/07/2010
Tải về văn bản
THÔNG TƯ Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
Số hiệu Văn bản 05/2010/TT-BNV
Trích yếu

Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị

Ngày hiệu lực 01/07/2010
Tải về văn bản
LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Số hiệu Văn bản SỐ 51/2005/QH11
Trích yếu Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Ngày hiệu lực 29/11/2005
Tải về văn bản
MẪU SỐ 01 - Ban hành theo Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Số hiệu Văn bản BM01
Trích yếu

Biểu mẫu 01 ban hành theo Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày hiệu lực 01/07/2010
Tải về văn bản
NGHỊ ĐỊNH:Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Số hiệu Văn bản 26/2007/NĐ-CP
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH:Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày hiệu lực 15/02/2007
Tải về văn bản