Chứng thư số Chứng thư số

Mẫu biểu quản lý

Nội dung tìm kiếm
 
1.Hướng dẫn chung về đăng ký cấp (gia hạn) chứng thư số
Tải về biểu mẫu
2.Danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chức
Tải về biểu mẫu
3. Mẫu văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chức
Tải về biểu mẫu
4. Mẫu danh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhân
Tải về biểu mẫu
5. Mẫu văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhân
Tải về biểu mẫu
6. Mẫu Biên bản bàn giao quản lý chứng thư số
Tải về biểu mẫu
7. Mẫu văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật (USB Token)
Tải về biểu mẫu
8. Mẫu Quyết định về việc thay đổi người quản lý chứng thư số
Tải về biểu mẫu
9. Mẫu văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số
Tải về biểu mẫu
10. Mẫu văn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm
Tải về biểu mẫu
Số dòng / trangTrang 1/11