Chứng thư số Chứng thư số

Văn bản pháp lý

Nội dung tìm kiếm
 
Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Số hiệu Văn bản 41/2017/TT-BTTTT
Trích yếu Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Ngày hiệu lực 05/02/2018
Tải về văn bản
THÔNG TƯ Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Số hiệu Văn bản 06/2015/TT-BTTTT
Trích yếu THÔNG TƯ  Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày hiệu lực 15/09/2015
Tải về văn bản
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Số hiệu Văn bản 106/2007/NĐ-CP (bổ sungNĐ26)
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP  của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành  Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày hiệu lực 15/02/2007
Tải về văn bản
Thông tư số 08/2016/TT-BQP về Qui định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội;
Số hiệu Văn bản 08/2016/TT-BQP
Trích yếu Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng về Qui định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội;
Ngày hiệu lực 17/03/2016
Tải về văn bản
Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
Số hiệu Văn bản 26/2007/NĐ-CP
Trích yếu

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Ngày hiệu lực 14/03/2007
Tải về văn bản
LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Số hiệu Văn bản SỐ 51/2005/QH11
Trích yếu Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Ngày hiệu lực 29/11/2005
Tải về văn bản
Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020
Số hiệu Văn bản 1819/QĐ-TTg
Trích yếu

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020;

Ngày hiệu lực 26/10/2015
Tải về văn bản