Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông (BCVT) trên địa bàn tỉnh luôn có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương.