Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản

15/01/2021 11:05 Số lượt xem: 115
Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản.

Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản quy định các mức hao phí trực tiếp trong hoạt động xuất bản, bao gồm: hao phí trực tiếp của nhà xuất bản trong công tác tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo quy định của Luật Xuất bản; hao phí trực tiếp của công tác in, đóng gói xuất bản phẩm để phát hành. Định mức này chưa bao gồm hao phí của tác giả trong sáng tác đối với tác phẩm được xuất bản.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt động xuất bản không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này.

Các Bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư quy định áp dụng cụ thể định mức đối với hoạt động xuất bản thuộc phạm vi quản lý, nhưng không vượt quá định mức ban hành tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

VN