Công văn về Đánh giá mức độ sẵn sàng và phát triển ứng dụng CNTT( ICT Index 2017)

31/10/2017 16:15 Số lượt xem: 4334

Quyết định số 06/ QĐ-HĐĐG ICT 2017, ngày 18/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT. Xem chi tiết tại đây!

Công văn số 08/HĐĐG ICT 2017 ngày 31/10/2017 về việc đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT. Xem chi tiết tại đây!

 Mẫu phiếu đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2017. Tải tại đây!