Ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng"

27/11/2020 10:01 Số lượt xem: 373

Chiều 26-11, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025”

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thống nhất 3 nội dung chương trình phối hợp: Công tác tuyên truyền; phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; tôn vinh và khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến. Cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; tuyên truyền các phong trào thi đua do Trung ương, UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương phát động; phối hợp đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền các phong trào thi đua: “Bắc Ninh đoàn kết - đổi mới - tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Bảo vệ môi trường”...; làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng và tuyên truyền về TĐKT trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú...
Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để triển khai thực hiện phù hợp với mục đích, yêu cầu và tình hình thực tiễn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò của công tác TĐKT; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương trong giai đoạn 2020-2025...

TH