Nâng cao chất lượng công tác xuất bản và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị

10/01/2021 19:24 Số lượt xem: 106

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị.

Thực trạng sách lý luận, chính trị và một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, số lượng sách lý luận, chính trị.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 44-CT/TW gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác tư tưởng, lý luận và báo chí cũng như việc xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận và nội dung từng cuốn sách trên hệ thống phương tiện báo chí, Cổng TTĐT tỉnh và Cổng TTĐT các sở, ngành, địa phương.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, số lượng sách lý luận chính trị; có kế hoạch bổ sung nguồn sách lý luận chính trị hàng năm. Cùng với đó, đa dạng hóa phương thức phát hành sách lý luận chính trị, đặc biệt là sách điện tử và phát hành sách trên mạng Internet; quan tâm phát triển mạng lưới rộng khắp và tích cực tham gia triển lãm, hội chợ sách quốc tế trong và ngoài nước, qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

 

TH