Số điện thoại cần biết
Đơn vị Số điện thoại Email Website Địa chỉ
lê mạnh tùng 0914567978 lmtung.stttt@bacninh.net.vn stttt.bacninh.net.vn bắc ninh
hoàng thu thủy 0975758580 htthuy.stttt@bacninh.net.vn
Người liên lạc 1 0988 888 888 nguoi1@gmail.com test1@gmail,com Bắc Ninh
Người liên lạc 2 0988 888 888 nguoi2@gmail.com test2@gmail,com Bắc Ninh
Người liên lạc 3 0988 888 888 nguoi3@gmail.com test3@gmail,com Bắc Ninh
Người liên lạc 4 0988 888 888 nguoi4@gmail.com test4@gmail,com Bắc Ninh
Người liên lạc 5 0988 888 888 nguoi5@gmail.com test5@gmail,com Bắc Ninh