Tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ

Mã biên nhận Tên hồ sơ Người nộp Ngày nộp Ngày trả Nguời xử lý Phòng ban Tình trạng hồ sơ