THANH TRA - KIỂM TRA

15/07/2019 11:28 Số lượt xem: 547

TIÊU ĐỀ TẢI VỀ Ghi chú

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021

Số 36/QĐ-STTTT

Báo cáo kết quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế, đất đai qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo,thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý sau thanh tra phục vụ Đoàn giám sát theo Quyếtđịnh số 203-QĐ/TU ngày 22/7/2021 của BTV Tỉnh ủy

Số 618/STTTT-TCHC&TTr

Kết quả rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Số 101/BC-STTTT

Rà soát thực hiện KL, QĐ xử lý sau thanh tra, giải quyết đơn thư KNTC

Số 128/STTTT-TTr