Đề án tinh giản biên chế Sở TTTT giai đoạn 2022-2030

23/11/2022 15:04 Số lượt xem: 71

Nhằm góp phần đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, nâng cao cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị; hạn chế bất cập trong cách tổ chức bộ máy quản lý, bố trí, sắp xếp vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động dẫn đến tình trạng còn trùng chéo, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Với mục đích cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; lựa chọn được những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Sở TT&TT ban hành Đề án tinh giản biên chế Sở TTTT giai đoạn 2022-2030.

Chi tiết xem tại đây./.

TH