Khối Tham mưu và Quản lý về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2023

10/03/2023 08:02 Số lượt xem: 107

Ngày 9-3, tại Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh, Khối thi đua các sở, ban, ngành Tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị Khối Tham mưu và Quản lý về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua

Khối thi đua Tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật gồm 12 cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phía Bắc; Liên minh HTX tỉnh; Quỹ Phát triển đất; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh làm Trưởng Khối thi đua năm 2023.Đại diện lãnh đạo 12 cơ quan, đơn vị Khối Tham mưu và Quản lý về kinh tế, kỹ thuật cam kết thực hiện nội dung giao ước thi đua

Đại diện các đơn vị thảo luận, thông qua dự thảo Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; nội dung giao ước thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan trong Khối, tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 của tỉnh.

Năm 2023, các Chi, Đảng bộ trong Khối phấn đấu đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; các đoàn thể chính trị đạt danh hiệu “Đoàn thể vững mạnh”. 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức được đánh giá là hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ quan đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”; “Trong sạch vững mạnh”...

TH