Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao chất lượng CCHC

23/11/2022 14:28 Số lượt xem: 62

Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong quá trình chuyển đổi số, trong thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh triển khai các nội dung cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-STTTT ngày 13/01/2022 về Công tác cải cách hành chính năm 2022, xác định rõ một số mục tiêu trong công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở bao gồm:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong tổ chức và hoạt động của Sở góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất công việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bám sát nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; chỉ đạo của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương; các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh; đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả và hoàn thành đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngay 14/9/2020 của Chính phủ, gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương, hướng tới từng bước xây dựng thành phố thông minh, chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

- Củng cố, kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức đạt chuẩn chức danh theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan; duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, Lãnh đạo Sở quán triệt, giao nhiệm vụ tới Trưởng các phòng, đơn vị tại các buổi họp giao ban hàng tháng, quý của Sở; đồng thời phân công 01 cán bộ phòng Tổ chức hành chính và Thanh tra Sở phụ trách công tác cải cách hành chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính được ban hành.

1. Cải cách thể chế:

Căn cứ chương trình, kế hoạch ban hành văn bản QPPL của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-STTTT ngày 11/01/2022 về thực hiện công tác tư pháp, pháp chế năm 2022, trong đó giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị, cán bộ được phân công thực hiện rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Kết quả, từ đầu năm 2022 đến nay, không có văn bản nào thuộc lĩnh vực TT&TT có dấu hiệu trái pháp luật.

Ngoài ra, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan trong việc chấp hành và nghiêm túc thực hiện công tác cải cách thể chế trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

Tiến hành rà soát và kịp thời công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở và hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa các bộ thủ tục hành chính nhằm phục vụ các tổ chức, cá nhân một cách nhanh chóng, thuận tiện. Trong đó, đã đề nghị Văn phòng UBND tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi 07 TTHC thuộc lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông.

Thực hiện công khai minh bạch, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tiến độ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đến hết tháng 11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã thẩm định và cấp 186 giấy phép (Trong đó: 120 giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; 18 giấy phép xuất bản bản tin; 25 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 19 giấy phép xác nhận photocopy màu; 03 Tờ khai đăng ký hoạt động in; 01 giấy phép triển lãm xuất bản phẩm (100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn).

Từ đầu năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông không nhận được kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức nào liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm  quyền giải quyết.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước:

Công tác tổ chức bộ máy hành chính luôn được Cấp ủy, lãnh đạo Sở quan tâm, năm 2022 Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh (Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/11/2022). Tổ chức bộ máy của Sở hiện nay, gồm:

- Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở: 04 phòng, bao gồm:

            Thanh tra Sở;

            + Phòng Bưu chính - Viễn thông.

            + Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

            + Phòng Công nghệ thông tin.

- 01 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Trên cơ sở cơ cấu tổ chức mới, Sở đã xây dựng cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, tổ chức tham mưu thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở theo quy định.

Tổng số biên chế công chức được giao: 24 biên chế, đã sử dụng 22/24. Sở đang thực hiện quy trình, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, số lượng biên chế được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục được kiện toàn đúng quy định, hướng dẫn tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

Tổng số biên chế viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là 50 biên chế, đến nay đã tuyển dụng đủ 46/50 biên chế, việc quản lý, sử dụng biên chế được giao đảm bảo đúng quy định.

Để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cá nhân, tập thể trong cơ quan, Sở đã ban hành và quán triệt thực hiện tốt các quy chế phục vụ hoạt động chung của cơ quan, cụ thể: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế văn hóa công sở, Quy chế dân chủ,…

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Tổ chức quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ.

Sở luôn chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo từng giai đoạn; cán bộ, công chức, viên chức luôn được quan tâm, tạo điều kiện trong việc đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như về lý luận chính trị. Hàng năm, Sở ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, qua đó từng bước chuẩn hóa trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

Công tác quy hoạch, bố trí cán bộ công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm được quan tâm, thực hiện đồng bộ, đảm bảo mỗi cá nhân được phân công đúng chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện phát huy năng lực sở trường. Qua đó, tạo được sự hứng khởi, nhiệt huyết trong công việc, đồng thời đảm bảo được quyền lợi của cán bộ, chất lượng công việc chung của cơ quan.

5. Cải cách tài chính công:

* Công tác phòng, chống tham nhũng:

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công khai tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh; đã ban hành Kế hoạch về các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tự giác, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm; công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra của các đơn vị.

* Quản lý biên chế, kinh phí:

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chiệu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005. Các khoản chi được thực hiện chi tiêu đúng chế độ, chính sách; thực hành tiết kiệm chi thường xuyên; đồng thời thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý biên chế, kinh phí đã góp phần thúc đẩy sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu suất làm việc, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, tiết kiệm kinh phí, tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hoá quản lý, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

6. Hiện đại hóa hành chính:

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

Lãnh đạo Sở luôn gương mẫu, quán triệt thực hiện thống nhất việc thực hiện trao đổi, xử lý công việc nội bộ; thực hiện ký số thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả, tiết kiệm.

100% cán bộ cơ quan được trang bị máy tính cá nhân và các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Toàn bộ máy tính được kết nối mạng nội bộ, cài đặt các ứng dụng cần thiết (hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử, …) đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng một cách nhanh chóng, thuận tiện.

100% các thủ tục hành chính của Sở được nâng lên dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

100% các cuộc họp, đào tạo của Bộ TT&TT và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT với Sở được thực hiện hoàn toàn trực tuyến tại điểm cầu của Sở./.

TH