Tài liệu Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh ngày 06/9/2022

30/06/2022 08:13 Số lượt xem: 1988

Tài liệu Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh ngày 06/9/2022.

 

 

1. Chương trình Hội nghị chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh ngày 06/9/2022 (Bấm để xem)

2. Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Bấm để xem)

3. Chuyên đề chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (Bấm để xem)

4. Kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Bấm để xem)

5. Cẩm nang Chuyển đổi số (Bộ thông tin và Truyền thông) (Bấm để xem)

6. Tài liệu về an toàn thông tin tỉnh Bắc Ninh (do Cục An toàn thông tin trình bày) (Bấm đề xem).