Tập huấn về công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Hành chính công Thành phố Từ Sơn

28/11/2022 15:40 Số lượt xem: 71

Để đáp ứng quy định mới tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ, Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Chính phủ, Công văn 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 28/11, Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm HCC Thành phố Từ Sơn thực hiện hỗ trợ các phòng, ban, đơn vị về công tác số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Two people looking at a computer screenDescription automatically generated with medium confidence

Cán bộ Trung tâm CNTT&TT hướng dẫn cán bộ HCC Thành Phố Từ Sơn

số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Cụ thể, đối với kết quả giải quyết TTHC dạng phôi, các cơ quan, đơn vị thực hiện scan (số hóa) kết quả + ký số hoặc tải file đã được ký số lên hệ thống (bắt buộc) để trả cho tổ chức, cá nhân theo Khoản 11 Điều 1 Nghị định 107/2021/NĐ-CP (điều khoản quy định phải thực hiện đầy đủ quy trình số hóa trong các khâu: Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, trả kết quả và lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử).

Cán bộ TTCNTT&TT hướng dẫn Chi nhánh VPĐK Thành phố Từ Sơn

ký số và số hoá kết quả

Đồng thời, cán bộ Trung tâm CNTT&TT hướng dẫn cán bộ Chi nhánh VPĐK Thành phố Từ Sơn hiểu và nắm chắc được các nguyên tắc quản lý và sử dụng chữ ký số; giá trị pháp lý của chữ ký số; cấu hình quy trình giải quyết thủ tục hành chính, số hóa thành phần hồ sơ, kết quả và đính kèm kết quả điện tử trên Cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa và cán bộ các phòng, ban, đơn vị liên quan cũng đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình công tác.

Sau khi được tập huấn, các cán bộ Trung tâm Hành chính công Thành phố Từ Sơn cần tiếp tục thực hiện đầy đủ quy trình số hóa đối với các hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC mới hình thành trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo lộ trình.