Tiếp tục duy trì thứ hạng, cải thiện điểm số Chỉ số thành phần Tính minh bạch (PCI) năm 2022

26/06/2022 10:58 Số lượt xem: 263

Thực hiện Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về việc Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông được giao làm đơn vị đầu mối nâng cao chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin”.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là kết quả của sự hợp tác nghiên cứu giữa phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đây là bộ chỉ số đánh giá về chất lượng điều hành của cấp tỉnh dưới góc nhìn của doanh nghiệp tư nhân.  Năm 2021 chỉ số PCI của tỉnh Bắc Ninh xếp thứ  7/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin” là một trong mười chỉ số thuộc Bộ chỉ số PCI,  Năm 2020 chỉ số  này của tỉnh  xếp 54/63 tỉnh, thành phố (đạt 5.34 điểm), Năm 2021 chỉ số  này của tỉnh  xếp 13/63 tỉnh, thành phố (đạt 6.39 điểm). Để đánh giá “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”  năm 2021 dựa trên 16 chỉ số thành phần, trong đó có chỉ số thành phần về “Độ mở và chất lượng trang web của tỉnh”  chỉ số thành phần “Tỉ lệ doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh”“ -  đây là các chỉ số thành phần được UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông và Cổng thông tin điện tử của tỉnh  cải thiện trong năm 2021 theo  Kế hoạch số 1964/KH-UBND.

Năm 2021 một số chỉ số thành phần mới liên quan đến  công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông được đánh giá rất cao, xếp thứ 2 và 4/ 63 tỉnh, thành phố như: Tỷ lệ DN không gặp khó khăn khi thực hiện TTHC trực tuyến; Thực hiện TTHC trực tuyến giúp tiết giảm thời gian cho DN; Thực hiện TTHC trực tuyến giúp tiết giảm chi phí cho DN.

  • Phân tích việc thu thập, đánh giá, nguyên nhân:

Chỉ số thành phần về “ Độ mở và chất lượng trang web của tỉnh”  năm 2020 Bắc Ninh xếp thứ 36/63 tỉnh, thành ( điểm số  chỉ số thành phần này năm 2019 là 39/100; năm 2020 là 33.5/100; mục tiêu năm 2021 là 50/100),  sau một năm tập trung cải thiện  Năm  2021  khi chuyển  thành chỉ số “Chất lượng trang web của tỉnh”, Bắc Ninh xếp thứ 2/63 tỉnh thành phố

Đối với 7/16  Chỉ số  thành phần thuộc Chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin”  năm 2021 còn xếp hạng thấp cụ thể: Tiếp cận tài liệu quy hoạch(40/63); Tiếp cận tài liệu pháp lý(49/63); Tỉ lệ DN truy cập vào website của tỉnh( 40/63). Hay các chỉ số mới năm 2021 như: Thông tin trên website của tỉnh về các ưu đãi/khuyến khích/hỗ trợ đầu tư của tỉnh là hữu ích (50/63); Thông tin trên website của tỉnh về các quy định về thủ tục hành chính là hữu ích (49/63); Thông tin trên website của tỉnh về các văn bản điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là hữu ích(54/63); Thông tin trên các website của tỉnh về các văn bản pháp luật của tỉnh là hữu ích( 49/63).

Các Chỉ số thành phần trên được thu thập từ các thông tin khảo sát về doanh nghiệp nhằm đánh giá khả năng “tiếp cận thông tin, tài liệu của các cơ quan nhà nước trong tỉnh” bao gồm: Các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Các luật, pháp lệnh, quyết định của Trung ương; Các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành; Các văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh; Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới; Các kế hoạch đầu tư công; Các bản đồ và các quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và các vùng nguyên vật liệu của địa phương; Các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; Các mẫu biểu thủ tục hành chính; Công báo đăng tải các văn bản QPPL của tỉnh... Việc đánh giá dựa trên việc trả lời của các doanh nghiệp với các mức độ khác nhau: “Rất dễ”, “Tương đối dễ”, “Có thể tiếp cận”; “Có thể nhưng khó tiếp cận”; “Không thể tiếp cận”. Như vậy chỉ số này thấp có thể do các nguyên nhân sau: Doanh nghiệp tiếp cận thông tin theo hướng trực tiếp (lấy thông tin tại cơ quan, tổ chức) không tìm hiểu thông tin trên các website của tỉnh và các cơ quan nhà nước nên cho rằng thông tin khó tiếp cận; các thông tin trên không được đăng tải đầy đủ trên Cổng/ trang TTĐT của các cơ quan nhà nước nên doanh nghiệp không thể tiếp cận đầy đủ thông tin.

 Chỉ số thành phần “Tỉ lệ doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh” năm 2020 Bắc Ninh xếp thứ 61/63 tỉnh, thành với 40%.  Năm 2021  xếp thứ 41/63 tỉnh, thành với 53%.   Chỉ số này được đánh giá dựa trên câu hỏi khảo sát “Doanh nghiệp đã bao giờ truy cập website của chính quyền tỉnh, thành phố (UBND tỉnh hoặc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã) chưa. Chỉ số này chưa cao có thể do các nguyên nhân: Doanh nghiệp không có ý định truy cập vào các trang website của các cơ quan nhà nước của tỉnh; Doanh nghiệp muốn truy cập vào trang website của tỉnh nhưng không biết địa chỉ, không biết cách truy cập.

  • Giải pháp nâng hạng các chỉ số thành phần trên:

Để nâng hạng các chỉ số thành phần trên, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện Văn bản số 809/STTTT-TTBCXB ngày 24/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông v/v nâng cao chỉ số “Tính minh bạch” năm 2021 và các năm tiếp theo:

1. Rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin lên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình đảm bảo theo Quy định tại Nghị định 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước các thông tin sau:

 - Công khai 100% thủ tục hành chính, phí và lệ phí, các mẫu biểu, hướng dẫn thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước;

- Đăng tải đầy đủ văn bản QPPL thuộc lĩnh vực của ngành, địa phương đã tham mưu ban hành; văn bản QPPL của Trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương quản lý;

- Đăng tải đầy đủ các Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm theo chức năng nhiệm vụ của tỉnh, ngành, địa phương;

 - Đăng tải đầy đủ thông tin về các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công (Dự án chuẩn bị đầu tư, dự án đang triển khai và dự án đã hoàn tất; công trình kêu gọi đầu tư; kế hoạch đấu thầu; phê duyệt kết quả trúng thầu; công khai tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng...); Công khai các danh mục dự án kêu gọi đầu tư; các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; các thông tin về chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp,…

 2. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban biên tập của các cơ quan, đơn vị; thường xuyên đổi mới, cập nhật phong phú nội dung trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị nhằm tạo ra một môi trường mạng thân thiện, hữu ích đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư khi tìm hiểu thông tin. Bố trí đăng tải các mục thông tin liên quan đến doanh nghiệp ở những vị trí dễ tìm kiếm.

3. Nâng cao hiệu quả trong thực hiện chuyên mục Trao đổi Hỏi đáp đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý, phối hợp xử lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Xây dựng bộ câu hỏi và câu trả lời đối với những vấn đề chung liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị để cập nhật lên chuyên mục Hỏi đáp để phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, nắm rõ thông tin.

4. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2022 của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính chất đặc thù (đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao, các gói thầu chia nhiều phần,…).

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nói chung và chỉ số Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin nói riêng trên các loại hình báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước để nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; khuyến khích việc triển khai tuyên truyền trên các ứng dụng mạng xã hội (zalo, facebook,…) để doanh nghiệp biết, phục vụ cho định hướng đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ý nghĩa của Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, cơ quan, đơn vị và các địa phương, để các doanh nghiệp hiểu đúng, đánh giá, nhận xét đúng về các nội dung được khảo sát và tích cực tham gia trả lời phiếu hàng năm; tăng cường tuyên truyền tới người dân và doanh nghiệp nắm được lợi ích và cách thức khi truy cập vào các Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan nhà nước để lấy thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

6. Kiện toàn, triển khai tích cực hoạt động Tổ phản ứng nhanh của ngành, đơn vị theo phương châm hoạt động của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp 3 nhất. Công khai thông tin liên hệ của cán bộ công chức có thẩm quyền; Email, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tiếp nhận thông tin phản hồi của người dân/doanh nghiệp.

7. Phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sở Thông tin – Truyền thông để tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách, quy trình thủ tục hành chính, trả lời doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Fanpage Bắc Ninh 24h của Sở Thông tin – Truyền thông.

8. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, lấy ý kiến của các Hiệp hội doanh nghiệp khi xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới doanh nghiệp.

9. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nâng cao chất lượng dịch vụ và công khai giá cả, quy trình dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng, Trang thông tin điện tử của Sở, ngành, đơn vị…

Phòng CNTT