THÔNG TIN KHEN THƯỞNG

30/07/2019 13:46 Số lượt xem: 150
TT NỘI DUNG TẢI VỀ GHI CHÚ
       
1 Đăng ký thi đua năm 2021 01/ĐK-STTTT  
2 QĐ kiện toàn lại Hội đồng thi đua khen thưởng của STTTT 21/QĐ-STTTT  
3 Bản ký kết giao ước thi đua năm 2021 cụm thi đua số 3 Xem tại đây  
4 Tổng kết công tác đi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 158/BC-STTTT